Recreational

Length 12 m – Beam 4,50 m – Depth 1,20 m

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

Length 9,90 m – Beam 3,50 m – Category B/C – Persons 12

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

Length 5,95 m – Beam 2,30 m – Category C – Persons 8

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

Length 9,90 m – Beam 3,50 m – Category B/C – Persons 12

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

CABIN

Length 7,80 m – Beam 2,40 m – Depth 1,00 m

VIDEO

Length 11,90 m – Beam 4,33 m – Depth 0,82 m

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

Length 27,00 Feet

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

Length 7,95 m – Beam 2,88 m – Category B/C – Persons 10

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

Length 8,30 m – Beam 2,35 m – Depth 1,35 m

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO

OPEN

Length 7,80 m – Beam 2,40 m – Depth 1,00 m

VIDEO

Length 10,00 m – Beam 3,80 m – Depth 1,30 m

VR 360º | VIDEO 360º | VÍDEO